Pastnieki.lv - Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi


 1. Pastnieki.lv ir portāls, kurā lietotājiem, izmantojot Interneta pārlūkprogrammu, tiek nodrošināta iespēja rakstīt un sagatavot sūtīšanai iekšzemes (Latvijas) vienkāršo pasta vēstuļu vai pastkaršu sūtījumus;
 2. Pastnieki.lv pakalpojums ir lietotāja sagatavotās pastkartes, vēstules un aploksnes izdruka, fotogrāfiju  pievienošana sūtījumam,  sūtījuma apmaksa ar pasta apmaksas zīmēm un nogādāšana pasta pakalpojumu sniegšanas vietā (Latvijas Pasta nodaļā);
 3. Pastnieki.lv nodrošina sūtījuma iesniegšanu Latvijas Pasta nodaļā 24 stundu laikā no pakalpojuma apmaksas brīža, izņemot brīvdienas un svētku dienas, kad vēstules vai pastkartes iesniegšana notiek pirmās pēcsvētku Latvijas Pasta darba dienas laikā;
 4. Apmaksa par pastnieki.lv pakalpojuma izmantošanu notiek izmantojot bezskaidras naudas norēķinus -  ar mobilā telefona SMS īsziņu, maksājumu karti vai PayPal;
 5. Lai lietotu pakalpojumu, personai ir uz vēstules aploksnes vai pastkartes korekti jānorāda adresi šādā kārtībā: adresāta vārds, uzvārds (uzņēmuma, iestādes nosaukums), ielas nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs, apdzīvotās vietas, pilsētas nosaukums. Adreses beigās uzrāda pasta indeksu. Aploksnes vai pastkartes augšējā pusē kreisajā stūrī uzrāda nosūtītāja adresi. Detalizētāk, kā pareizi norādīt adresi skatīt šeit;
 6. Katram portāla lietotājam ir jāņem vērā, ka uzrādītajai  adresāta adresei ir jābūt patiesai. Gadījumā ja nav norādīta pilnīga un korekti adresāta adrese, pastnieki.lv veic pakalpojumu no savas puses, bet neuzņemas nekādu atbildību (tai skaitā juridisku) par sūtījuma nonākšanu adresātā, kā arī neveic samaksas atgriešanu;
 7. Pastnieki.lv iesaka norādīt korektu sūtījuma atpakaļ adresi, lai nodrošinātos pret gadījumiem, kad sūtījuma piegāde ir neveiksmīga;
 8. Pastnieki.lv neuzņemas nekādu atbildību par pakalpojuma lietotāju iesūtīto informāciju, kā arī par sekām (tai skaitā juridiskajām), kas radušās šīs informācijas iesniegšanas vai nosūtīšanas rezultātā;
 9. Tikai un vienīgi pastnieki.lv pakalpojuma izmantotājs ir atbildīgs par sūtījuma saturu;
 10. Pastnieki.lv ir tiesības, bet ne pienākums, atteikt sūtījuma piegādi gadījumos, ja tās saturs ir nelikumīgs, aizvainojošs, satur draudus, pornogrāfiska rakstura materiālus, pārkāpj autortiesības vai pastnieki.lv lietošanas noteikumus. Atteikuma gadījumā iekasētā samaksa par pakalpojumu netiek atgriezta;
 11. Pastnieki.lv patur tiesības jebkurā mirklī modificēt, apturēt (uz laiku vai pilnīgi) pakalpojuma sniegšanu;
 12. Lietojot pastnieki.lv maksas pakalpojumus, ikviens lietotājs pirms pakalpojuma apmaksas ir atbildīgs par lietošanas noteikumu izlasīšanu, attiecīgi ir brīdināts par iespējamajām izmaiņām;
 13. Pastnieki.lv pakalpojuma izmantošana, nozīmē pilnu piekrišanu portāla pastnieki.lv lietošanas noteikumiem;
 14. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni www.pastnieki.lv. pieder tikai un vienīgi pastnieki.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem (tiešiem un netiešiem), kas radušies šo pārkāpumu rezultātā;
 15. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp  pastnieki.lv un pakalpojuma lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu;
 16. Pastnieki.lv lietošanas noteikumi ir saistoši un attiecas uz katru pakalpojuma lietotāju;
 17. Pastnieki.lv ir tiesīgs mainīt šos noteikumus un pakalpojuma izcenojumus pēc saviem ieskatiem un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas pastnieki.lv interneta vietnē.